16 november 2014

Vernieuwingen stimuleren

Laat we eerlijk zijn: natuurlijk waren wij teleurgesteld dat de raad tijdens de begrotingsvergadering 2015 niet heeft ingestemd met het instellen van een Bestemmingsreserve Innovatie Sociaal Domein. Alleen D66 heeft als mede-indiener ons amendement gesteund.

Wat is onze intentie? We willen graag dat financiële middelen worden geoormerkt specifiek voor nieuwe initiatieven op het gebied van het Sociaal Domein. Vorige maand heeft de raad het beleid en de uitgangspunten op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdhulp vastgesteld. Uitgangspunten en beleid dat volgens ons mede bereikt kan worden door vernieuwende initiatieven. En dan het liefst initiatieven en ideeën die komen vanuit de burgers en professionals zelf. Zij ervaren immers dagelijks de praktijk, zij zijn de ervaringsdeskundigen en kunnen vanuit die kennis met voorstellen komen. Om deze innovatie en creativiteit te stimuleren vinden wij dat de gemeente faciliteiten dient te bieden. Een belangrijke faciliteit is het bieden van financiële ondersteuning. In ons amendement hebben wij het college van B&W verzocht met een voorstel te komen met betrekking tot de procedure, de inhoudelijke toetsingscriteria en welk bedrag hiervoor jaarlijks uit de bestemmingsreserve in de lopende begroting dient te worden opgenomen. De reserve kan in eerste instantie gevoed worden door overheveling van een bedrag van bijna € 200.000,– vanuit een reserve die wordt opgeheven (dekking was dus beschikbaar).

De argumentatie om niet in te stemmen is dat de raad in meerderheid tegen het vormen van ‘spaarpotjes’ is en dat het voorstel qua tijd te vroeg komt. De meerderheid wil dit onderwerp pas bespreekbaar maken zodra de transformatieagenda (lees: de concrete uitwerkingsvoorstellen van het hiervoor genoemde beleid) is opgesteld. Wij zijn en blijven van mening dat de tijd rijp is zodat bij het opstellen van de transformatieagenda rekening kan worden gehouden met innovatieve ideeën vanuit het werkveld. Juist vanaf nu dient de gemeente de stimulering van vernieuwing op te pakken! Vanuit de raad zelf komen al voorstellen om mee te nemen bij het opstellen van de concrete uitwerkingsplannen (voorstel CU “Welzijn op Recept”).  Waarom dan niet nu ook de burgers en professionals enthousiast maken?

De input van de andere partijen geeft gelukkig nog wel ruimte. Financiële ondersteuning van innovatieve ideeën is dus nog niet helemaal van de baan. Laten we het zien als een compliment dat wij als PvdA zo goed vooruit denken! Dat stemt ons dan toch ook weer wel een beetje tevreden. We komen hier op een later tijdstip zeker op terug!

Corina van der Vliet en Petri d’Anjou