Door Petri d’Anjou-Lems op 15 augustus 2016

Vergoeding VOG voor vrijwilligers

Tijdens de raadsvergadering op 21 juli heeft onze fractie een motie ingediend over het vergoeden van de kosten voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) die vrijwilligers moeten aanvragen. We roepen het college op om te komen met een voorstel met als uitgangspunt dat onze gemeente de genoemde kosten vergoedt.

De motie is met algemene stemmen aangenomen, daar zijn wij blij mee.

De motivering is dat:
-vrijwilligerswerk nu en in de nabije toekomst steeds belangrijker wordt
-vrijwilligerswerk de kurk is waarop de (lokale) samenleving drijft
-vrijwilligerswerk nadrukkelijk onze waardering verdient
-een Verklaring Omtrent het Gedrag een nuttig instrument is om de kwaliteit van vrijwilligerswerk beter te borgen en (maatschappelijke) risico’s, die verbonden kunnen zijn aan de inzet van vrijwilligers, te beperken
-per 1 maart 2016 door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voor het aanvragen van een VOG een prijsverhoging is doorgevoerd van 38%, hetgeen is opgenomen in de ‘Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden’
-de kosten van het aanvragen van de VOG’s voor vrijwilligerswerk nu drukken op de budgetten van (vrijwilligers)organisaties, hetgeen vervolgens ten -koste gaat van de budgetten die beschikbaar zijn voor de daadwerkelijke activiteiten van deze (vrijwilligers)organisaties
-voorkomen dient te worden dat (vrijwilligers)organisaties, gedwongen vanwege financiële consequenties, het aanvragen van VOG’s achterwege laten;
-dat het om die reden van belang is te bezien of de kosten van de VOG’s voor vrijwilligerswerk vergoed kunnen worden;
-dat het vergoeden van de kosten van VOG’s voor vrijwilligerswerk breder moet worden toegepast dan alleen voor vrijwilligers die actief zijn bij vrijwilligersorganisaties die werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking (www.gratisvog.nl)

 

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems