Door Corina van der Vliet-Hart op 19 december 2015

Van statushouder naar buurtgenoot

Op woensdag 16 december j.l. is een bijeenkomst georganiseerd door Vluchtingenwerk, SMWO, Zeeuwland en de gemeente. De bijeenkomst kreeg als titel mee “Van statushouder naar buurtgenoot”.

Een volle zaal met vertegenwoordigers van dorpsraden, kerken, serviceclubs en verenigingen kreeg informatie over de verantwoordelijkheden van de organisaties.  Vluchtelingenwerk biedt, samen met vele vrijwilligers, maatschappelijke begeleiding, verzorgt spreekuren, beschikt over specialistische kennis op ’t gebied van financiën en juridische zaken (o.a. gezinshereniging) en verwijst zo nodig door naar hulpverlenende organisaties. De gemeente is verantwoordelijk voor de taakstelling (huisvesting van 40 statushouders in het 1e halfjaar 2016), financiële zaken (uitkering, leningen) en re-integratie (o.a. de inburgering). Zeeuwland stelt de huurwoningen ter beschikking. Bij toewijzing van woningen wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van voorzieningen zoals onderwijs, openbaar vervoer en winkels. Tevens houdt Zeeuwland bij de toewijzing rekening met toekomstige gezinshereniging.

Het misverstand dat statushouders ‘alles maar krijgen’ werd uit de wereld geholpen. De statushouders ontvangen leningen voor inrichting van de woning, het 1e levensonderhoud en voor de kosten van de inburgeringscursus. Bij de systematiek van het verstrekken van de leningen wordt rekening gehouden met een schuldenvrij bestaan na een aantal jaren.

De aanwezigen kwamen met allerlei suggesties en ideeën om te komen “van statushouder naar buurtgenoot”. Ontmoeten, kennis maken en open staan voor elkaar kwam duidelijk naar voren. Actief introduceren bij bestaande en eventueel nieuw op te starten activiteiten. Positieve ervaringen werden met elkaar gedeeld over integratie van statushouders die al langer op Schouwen-Duiveland wonen. Zij kunnen ook ingezet worden als ervaringsdeskundigen.

Statushouders niet zien als bedreiging maar juist als kans; als kans voor de scholen, het verenigingsleven en de (multi)culturele leefbaarheid.

Ook werd duidelijk dat de vraag/behoefte van de statushouder belangrijk is voor het verstrekken van ondersteuning. Niet uitgaan van betutteling maar uitgaan van de ‘eigen kracht’ en zelfstandigheid.

Het was een interessante, informatieve maar vooral energieke en positieve avond.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart