Door Corina van der Vliet-Hart op 30 september 2015

Toezicht en handhaving

De raadsbrief van 1 september en de bijgevoegde Startnotitie Project opwaardering Toezicht en Handhaving waren voor onze fractie aanleiding om vragen te stellen aan het college.


Het college heeft de Startnotitie Project opwaardering Toezicht en Handhaving als bijlage bij de raadsbrief van 1 september 2015 ter kennisname van de gemeenteraad gebracht. In deze startnotitie wordt de probleemstelling beschreven en het te bereiken doel. Dit doel staat omschreven als:

 • We ontwikkelen een Boa team, wat jaar rond inzetbaar is en toezicht houdt in het openbaar domein, die preventief en repressief optreden;
 • De in te zetten Boa’s zijn toe- en uitgerust op hun zwaardere handhavingstaak.
 • De Boa’s zijn binnen een rooster 7 dagen in de week en 24 uur per dag inzetbaar.

Deze startnotitie geeft ons als PvdA aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 1. In de startnotitie staat geschreven dat straatcoaches er zijn voor het toezicht houden op de jeugd in het openbaar domein. Tevens staat te lezen dat straatcoaches aanspreken op ongewenst gedrag (preventie) maar dat het wenselijk is dat daar waar nodig en bij aanhoudende overlast de straatcoaches een sanctie kunnen opleggen. Kan het college dit nader concretiseren. Wanneer is sprake van overlast? Wat is ‘wenselijk gedrag’? In welke situaties vindt het college het belangrijk dat een sanctie wordt opgelegd en aan wat voor soort sanctie denkt het college hierbij?
 2. Op welke wijze werken de straatcoaches samen met het jongerenwerk? Is sprake van een intensieve, structurele samenwerking of meer op ad-hoc basis? Is de taakverdeling c.q. zijn de verantwoordelijkheden tussen de straatcoaches en het jongerenwerk voor een ieder (en zeker voor de jongeren) duidelijk?
 3. “We zien meer overlastsituaties ontstaan” schrijft het college. Kan het college dit nader toelichten? B.v. over welke vormen van overlast het hier gaat? Is bij het college bekend waarom sprake is van een toename van overlastsituaties?
 4. Als doelstelling wordt geformuleerd dat een Boa team wordt ontwikkeld. Betekent dit dat de formatie straatcoaches opgaat in dit “Boa team”? Zo ja, is het college het dan met ons eens dat dit een verschuiving betekent van preventie naar handhaving?
 5. De startnotitie is geschreven vanuit toezicht en handhaving. Ook in de projectstructuur ligt het accent voor 100% op handhaving. Waarom geen aandacht voor preventie, leefbaarheid? Concreet: waarom is er in de stuurgroep/projectgroep geen plaats ingeruimd voor welzijn in de meest brede zin van het woord (inclusief leefbaarheid) en specifiek het uitvoerend jongerenwerk?
 6. Is het college het met ons eens dat er een relatie bestaat tussen preventieve inzet en inzet op handhaving? Staat het college er voor open om de huidige formatie jongerenwerk te betrekken bij de uitwerking van deze startnotitie? M.a.w. beschikken we in onze gemeente volgens het college over voldoende preventieve formatie (o.a. jongerenwerk) ter voorkoming van de inzet op repressie/handhaving.
 7. Is het college bereid om bij de uitwerking van de startnotitie ook de optie uit te werken om de huidige formatie straatcoaches om te zetten naar formatie uitvoerend jongerenwerk (dus meer inzet op preventie ipv handhaving)? Zo nee, waarom niet?
 8. Is er een relatie en zo ja, welke, tussen deze startnotitie en de buurtbemiddeling?

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart