Door Corina van der Vliet-Hart op 26 november 2016

Subsidie volksfeesten

Een sympathiek idee: extra subsidie beschikbaar stellen voor de organisatie van volksfeesten (concreet: Sinterklaasfeest en Koningsdag, geen andere feesten zoals bijvoorbeeld de straofeesten). Bedacht vanuit het stimuleren van participatie, activiteiten en ontmoeting.

Dit verdient ondersteuning, zeker ook vanuit ons als PvdA. Toch waren wij tegen een motie, ingediend door raadslid mevrouw G. Poot van LSD. De motie kwam aan de orde tijdens de raadsvergadering van 24 november jl. Wij willen uitleggen waarom wij tegen hebben gestemd. Dat is omdat:

  1. de motie vol met onduidelijkheden zit. Wat is bijvoorbeeld de definitie van een volksfeest, wat is de relatie van deze extra subsidiegelden met het leefbaarheidsbudget van de dorps- en stadsraden, waarom een nieuwe subsidieregeling in het leven roepen (waarom niet koppelen aan een bestaande subsidieregelingen);
  2. het extra subsidie eenmalig is voor het kalenderjaar 2017. Welke verwachtingen worden dan gewekt voor de jaren daarna?
  3. in de motie geen enkele doelstelling of gewenst resultaat beschreven staat. Wanneer is deze pilot geslaagd en wanneer niet, wat zijn de toetsingscriteria?
  4. de besluitvorming over het wel of niet inzetten van deze subsidiegelden vanaf 2018 plaats vindt in de begrotingsvergadering van november 2017. Hoe kan een evaluatie van de organisatie en uitvoering van volksfeesten (o.a. Sinterklaasfeest) al voor november bekend zijn?
  5. in één klap het budget voor incidentele subsidies voor heel 2017 op is. Deze extra subsidieregeling kan volgens LSD maximaal € 60.000,– betekenen en dat is exact het bedrag wat voor incidentele subsidies in heel 2017 beschikbaar is. Dus vrijwilligers van oranjecomités, dorps- en stadsraden, buurtcomités en andere niet-commerciële organisaties: grijp de kans die deze subsidieregeling in 2017 biedt voor de organisatie en uitvoering van jullie Koningsdag en Sinterklaas!

    Wij hadden graag gezien dat eerst duidelijke antwoorden op de vragen zouden komen. Dat ons de tijd werd gegund om er kritisch in mee te denken, daartoe waren wij zeker bereid. Waarom kiezen voor het, naar ons gevoel, geforceerd doordrukken van deze motie. Meer tijd, wij zijn ervan overtuigd, had de kwaliteit van de motie verhoogd en daarmee ook de kwaliteit van de besluitvorming van ons als gemeenteraad in zijn geheel. Want, nogmaals, wij kunnen ons als PvdA vinden in de uitgangspunten van deze motie maar de onvolledigheden en onduidelijkheden zijn voor ons te groot. Wij hebben dus tegen deze motie gestemd. Een ruime meerderheid van de raad besloot echter, ondanks het negatieve advies van wethouder Van Burg, met de motie in te stemmen.

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart