Door Corina van der Vliet-Hart op 22 september 2016

Subsidie materiele instandhouding basisonderwijs

CDA-raadslid mevrouw Van Kooten vraagt zich, in het PZC-krantenartikel “Obase boos over afbouw van oude subsidieregeling” d.d. 21 september 2016, af welk voorstel wij als PvdA vanavond tijdens de raadsvergadering gaan indienen. In dit artikeltje het antwoord maar eerst een korte toelichting waar het inhoudelijk om gaat.

In 2005 is bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs besloten dat het schoolbestuur voor openbaar onderwijs, Obase, jaarlijks een gemeentelijke subsidie ontvangt voor de materiële instandhoudingskosten. Concreet gaat het hier om schoonmaak en energiekosten. Het bijzonder primair onderwijs ontvangt een vergelijkbare bijdrage.

Het college van B&W stelt voor om deze subsidie stapsgewijs in drie jaar te beëindigen met ingang van 2016.
Redenen: voor de betreffende kosten ontvangt het onderwijs een rijksbijdrage; het aantal schoolgebouwen is afgenomen en er is geïnvesteerd in het verduurzamen van schoolgebouwen. De basis voor beëindiging ligt al een aantal jaren achter ons; afbouw van deze subsidie vormde toen onderdeel van een groter geheel met meerdere bezuinigingsvoorstellen. Toen, het was in 2012, hebben wij ons sterk gemaakt voor een koppeling tussen verduurzamen van de schoolgebouwen en en het afbouwen van de subsidie. Inmiddels is met de verduurzaming van de schoolgebouwen begonnen. Niet in het tempo wat wij graag zouden willen zien (wat ons betreft mag meer en sneller geïnvesteerd worden) maar we gaan de goede kant op.

Onze fractie heeft op voorstel van het college twee punten van kritiek:

  1. Er zou wat ons betreft een koppeling moeten zijn tussen het afbouwen van de subsidie en de verdere verduurzaming van de schoolgebouwen en dan zou de afbouw over een langere periode moeten worden uitgesmeerd. Tijdens de commissievergadering op 8 september bleek daar binnen de raad geen draagvlak voor  te bestaan.
  2. We zijn van mening dat het niet zorgvuldig en correct is om, zoals het college voorstelt, lopende het kalenderjaar al met de afbouw van de subsidie aan te vangen. Tevens kan de vraag worden gesteld of afbouw tijdens het lopende kalenderjaar, juridisch gezien, voldoende is beargumenteerd.

Wij dienen vanavond een amendement waarin we voorstellen om de afbouw van de subsidie te laten ingaan per 2017. Dan kan het onderwijs hier voor beter op anticiperen. We hopen dat dit voorstel vanavond tijdens de raadsvergadering door een meerderheid wordt ondersteund.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart