Reactie op collegeprogramma

Door Petri d’Anjou-Lems op 11 mei 2018

Woensdag 9 mei is in raadsvergadering het collegeprogramma van LSD, SGP, CDA en GroenLinks besproken. Uiteraard heeft ook onze fractie een reactie gegeven.
De Partij van de Arbeid kan zich in veel van de voorgenomen plannen herkennen, de afslag naar links is voor ons zichtbaar.

We zijn blij met een grotere ambitie en inzet op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ook het oppakken van de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking is voor ons een belangrijk onderwerp. De PvdA pleitte al eerder voor een plan van aanpak. Voor de aanpassing van het tarief van de toeristenbelasting is door de PvdA in de vorige raadsperiode het initiatief genomen en uiteindelijk heeft de gehele gemeenteraad daar mee ingestemd. We zitten met € 1,40 overigens nog steeds onder het gemiddelde van de kustgemeenten.

We zijn ook kritisch. Heel vaak worden de woorden stimuleren, ondersteunen en faciliteren gebruikt zonder dat duidelijk is of daar ook financiële middelen voor beschikbaar komen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het voornemen om statushouders zo snel mogelijk maatschappelijk te laten participeren. “Tegelijkertijd besteden we nadrukkelijk aandacht aan het integratieproces met als belangrijkste onderdeel het taalvaardig worden in de Nederlandse taal.” De Partij van de Arbeid is benieuwd hoeveel geld het college daar voor over zal hebben.

Het college heeft de ambitie om de komende vier jaar 100 nieuwe huishoudens te ‘werven’, deze ambitie lijkt ons een uitdaging. Wij zien wel kansen, zeker ook omdat wonen in de randstad onbetaalbaar lijkt te worden.
Het college wil koopwoningen met een koopprijs tot € 200.000 laten realiseren maar over uitbreiding van het aantal (goedkopere) sociale huurwoningen lezen we niets. (De reactie van de formateur op deze opmerking: “Daar is wel aandacht voor maar dat zijn we blijkbaar vergeten er in te zetten.”)

We willen opmerken dat de zogenoemde ‘Tiny houses’ niet alleen energieneutraal kunnen worden gebouwd maar in principe ook tijdelijk zijn en daardoor (met het oog op demografische ontwikkelingen) voor onze gemeente interessant.
De ‘Tiny houses’ en ‘Knarrenhofjes’ hebben zowel een sociaal-culturele als een financiële oorsprong. Geef (jonge) mensen een plek voor een ‘Tiny house’ die bewust hun ecologische en financiële voetafdruk zo klein mogelijk willen houden.

Het nieuwe college wil de problematiek van mensen met schulden in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren, en hulp bieden. We gaan er van uit dat er met name ook aandacht is voor de situatie van kinderen die opgroeien in armoede, zoals in januari door de PvdA in een motie bepleit.

“We gaan met de recreatie- en horecasector op zoek naar mogelijkheden tot huisvesting van tijdelijke medewerkers, zo mogelijk naar analogie van het huisvestingsvraagstuk van tijdelijke seizoenarbeiders (zie hierboven).” Wat het verschil is tussen tijdelijke medewerkers en tijdelijke seizoenarbeiders begrijpen wij niet, wel waarderen wij dat er gezocht gaat worden naar een oplossing voor deze specifieke vorm van huisvesting.

Het vorige college had bij de portefeuilleverdeling de voor ons merkwaardige opvatting dat onderwijs en Passend Onderwijs bij verschillende wethouders moest worden ondergebracht, wij hebben dat nooit begrepen. Dit college kiest er voor om onderwijs en onderwijshuisvesting bij verschillende wethouders onder te brengen. Wij vragen ons af wat hier de gedachte achter is.

We wensen het college succes bij de uitvoering van dit programma en zullen dit zoals u van ons gewend bent positief kritisch volgen.

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems