Door Petri d’Anjou-Lems op 1 oktober 2017

Raadsvergadering september

De eerste raadsvergadering na het zomerreces. Op de agenda veel hamerstukken, onderwerpen die dus in de voorafgaande commissievergadering voldoende bediscussieerd zijn.

Een van de hamerstukken was het ‘Uitvoeringsprogramma strand’. Onze fractie heeft dit agendapunt van de hamerstukken naar de bespreekstukken gehaald omdat wij hier een amendement bij hebben ingediend. Met dit amendement wilden wij bereiken dat er bij de aanbesteding voor het onderhoud van de stranden meer rekening wordt gehouden met duurzaamheid en natuur. We kregen hiervoor geen meerderheid helaas. De meerderheid van de raad vindt (met het college) dat er voldoende duurzaam gewerkt wordt.

Bij de bespreekstukken ging het over de aanleg van een zonnepark bij Dreischor en het parkeerbeleid.

In de raadsvergadering van juni had de raad unaniem aangegeven geen bezwaren (onder voorbehoud van eventuele zienswijzen) te hebben tegen de aanleg van twee zonneparken: het zonnepark bij het gemaal aan de Zuidlangeweg bij Dreischor en een zonnepark aan de Lange Slikweg in Zierikzee. Onze fractie was daar blij mee, we hebben als gemeente Schouwen-Duiveland namelijk de ambitie om in het jaar 2040 energieneutraal te zijn. Dat gaat niet vanzelf, daarvoor zullen we stappen moeten zetten. Wij (de PvdA-fractie) zijn ons er van bewust dat deze ontwikkelingen invloed zullen hebben op onze omgeving. Over met name het zonnepark Dreischor zijn een aantal zienswijzen ingediend, voor de initiatiefnemer (energiecoöperatie Zeeuwind) aanleiding om het plan aan te passen m.b.t. hoogte en landschappelijke inpassing. Voor de indieners van de zienswijzen en voor een meerderheid van de raad bleek dat niet voldoende. De raad stemde tegen de komst van het zonnepark Dreischor. Wat een gemiste kans. Op onze vraag aan andere fracties waarom zij hun standpunt hadden gewijzigd terwijl er geen nieuwe feiten naar voren waren gekomen kwam het antwoord “er heeft zich een democratisch proces afgespeeld”. Ik kond het niet nalaten om een vergelijking te maken met het democratisch proces rondom Brouwerseiland … toen was er ook sprake van een democratisch proces en trok de meerderheid van de raad zich daar niets van aan.

En dan het parkeerbeleid. Wij, en ook de ander fracties stemden in met voorgestelde nieuwe beleid. Wel kwamen er twee aanvullingen vanuit de raad. Alert stelde voor om ook borden in andere talen neer te zetten, en dan met name bij de plaatsen voor vergunninghouders, daar is vaak verwarring bij buitenlandse gasten. Wij zouden de voorkeur hebben voor duidelijke internationale pictogrammen, maar het belangrijkst is natuurlijk dat het voor iedereen duidelijk is waar je wel en niet mag parkeren en of je wel of niet moet betalen. De fractie van Leefbaar kwam met het voorstel van een parkeervignet voor inwoners voor de parkeerterreinen bij de stranden. Voor ons niet nodig, onze inwoners weten de gratis plekken (Transferium Renesse, de Wijde Wereld, Brouwersdam) prima te vinden. Bovendien was de uitwerking volstrekt onvolledig (hoe worden bijvoorbeeld misgelopen parkeerinkomsten opgevangen, wat zijn de uitvoeringskosten?).
Leefbaar stelt voor om dit een jaar (2018) als proef te doen. Op de vraag wanneer de proef geslaagd genoemd kan worden had Leefbaar geen antwoord.
Wij denken dat voor Leefbaar de proef geslaagd is als deze veel stemmen oplevert volgend jaar maart …

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems