Door Corina van der Vliet-Hart op 1 november 2014

Raadsvergadering oktober

Deze raadsvergadering stond in het teken van het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, participatie, persoonsgebonden budget) en fietspaden (Duinhoevepad en Vroonfietspad).

Maar, we begonnen met de benoeming van de kinderburgemeester 2014-2015: Floris Hoogenboom, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Sociaal Domein: door verschillende partijen werden amendementen en moties ingediend. Wij als PvdA hebben geamendeerd dat de ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning bij voorkeur tijdelijk is, met de nadruk op de woorden ‘bij voorkeur’. Uiteraard kan een beroep op structurele ondersteuning worden gedaan wanneer dit noodzakelijk blijkt. Dit amendement werd door de anderen ondersteund. Dat was helaas anders bij ons amendement op de Verordening individuele inkomenstoeslag. Deze verordening geeft mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen de mogelijkheid een beroep te doen op een extra financiële bijdrage. Wij zijn voorstander van vergroten van de doelgroep die een beroep op deze regeling kan doen. Voorgesteld werd niet uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm maar van 110%. Dit amendement werd ondersteund door D66, SP en CDA; onvoldoende om een meerderheid te behalen.

De motie van LSD om volgend jaar een integrale afweging te maken met betrekking tot allemaal regelingen die betrekking hebben op het armoedebeleid hebben wij vervolgens ondersteund. Het betekent wel een vertraging van een mogelijke vergroting van de doelgroep maar op deze wijze komt de discussie volgend jaar opnieuw terug in de raad.

Waardering van mantelzorg staat bij ons hoog in het vaandel. De wijze waarop deze waardering wordt toegekend achten wij een uitvoerende taak van het college, gehoord hebbende de mantelzorgers zelf (vraaggericht). Wij als raad stellen de kaders. Na een korte discussie zijn wij overtuigd van het feit dat het kaderstellende karakter van de raad ook de intentie is van een door LSD ingediende motie; die hebben wij dan ook ondersteund.

Amendementen van de CDA en SP (periodieke informatieverstrekking aan de raad en de definiëring van het begrip ‘verdringing van de arbeidsmarkt’) mochten eveneens op onze steun rekenen.

Het Duinhoevepad … , daar zijn al veel woorden aan vuil gemaakt. Nu lagen er twee amendementen: SP en SGP. Wij hebben gemeend het amendement van de SGP te ondersteunen waarbij de nadruk ligt op bebording, goede informatievoorziening en het onderzoeken van het nemen van een verkeersmaatregel (deel van het fietspad wordt dan een voetpad).

Naar aanleiding van een motie van de VVD ten aanzien van fiets/voetpad Vroongebied gaat de gemeente in overleg met Staatsbosbeheer om te bekijken of het aanleggen van een apart voetpad haalbaar is, rekening houdend met de nog gedeeltelijke aanwezigheid van de oude Vroonweg.

Een vergadering met heel veel agendapunten, amendementen en moties maar waar wij als fractie positief op terug kijken. Nu op naar de begrotingsvergadering!

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart