Door Petri d’Anjou-Lems op 19 december 2014

Raadsvergadering december

Twee bespreekstukken deze keer: de gebiedsvisie Schelphoek en de ‘Aanpak verborgen woningbouwplancapaciteit’.

Over de Schelphoek schreven we al eerder. Het (vorige) college had positief gereageerd op een principeverzoek van Medisch Maatwerk Nederland voor de bouw van een ‘zorghotel’ in de Schelphoek.

Daarmee ontstond de noodzaak om eerst eens te kijken wat we nou eigenlijk met dat hele gebied zouden willen en kunnen. Er werd een gebiedsvisie opgesteld waarbij rekening werd gehouden met het verzoek van Medisch Maatwerk. Hiertegen kwam veel protest. Veel inwoners, bezoekers en instanties dienden een zienswijze in en het werd duidelijk dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor grootschalige bebouwing in dit kwetsbare natuurgebied. Het college heeft dit ingezien en kwam met een voorstel naar de raad om een nieuwe gebiedsvisie op te stellen om te kijken wat er dan wel voor mogelijkheden zijn om het gebied een oppepper te geven. Het college wilde dan wel als uitgangspunt nemen dat bebouwing mogelijk is. Onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend om dat te veranderen in de opdracht aan het college om een aangepaste gebiedsvisie te ontwikkelen in samenspraak met de stakeholders en daarbij te verkennen of en zo ja onder welke voorwaarden bebouwing in het gebied mogelijk is, en om als uitgangspunt te nemen dat indien er bebouwing past, deze kleinschalig moet zijn. We kregen voor dit amendement de steun van D66, CDA, CU, SP en Alert.  De andere fracties stemden helaas tegen.
Wij zijn benieuwd naar het verdere verloop.

Over de aanpak van de verborgen woningbouwplancapaciteit had het college in september een raadsbrief gestuurd. Er is op Schouwen-Duiveland een overcapaciteit aan bouwplannen, zeker gezien de te verwachten bevolkingskrimp. Dat daar iets aan gedaan moet worden is duidelijk. Het college had gekozen voor een aanpak waarbij rechtsongelijkheid zou ontstaan voor particuliere eigenaren van bouwgrond. Het CDA heeft het initiatief genomen voor een motie om te komen tot een meer rechtvaardige aanpak van het probleem. Onze fractie heeft de motie ondersteund.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems