Provinciale taken

Door Corina van der Vliet-Hart op 12 december 2018

Provinciale taken.

Een paar weken geleden werd openbaar bekend dat ik kandidaat ben voor lid van Provinciale Staten Zeeland. Nu krijg ik vragen waarom ik dat wil, wat de provincie nu eigenlijk doet en ‘hoe dat nu allemaal gaat binnen de provincie’. Ik ga de komende tijd stukje bij beetje proberen antwoord te geven op deze vragen. Ik begin met de vraag over provinciale verantwoordelijkheden.

Het is voor veel inwoners niet duidelijk wat de provincie nu eigenlijk doet. Ik wil dat proberen uit te leggen. Dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Soms is de provinciale taak vastgelegd in wet- en regelgeving. De provincie bepaalt ook zelf welke taken zij wil aanpakken. Anders gezegd: de provincie heeft naast de wettelijk opgelegde taken een ‘open huishouding’, dit is vastgelegd in artikel 124 van de grondwet.

Ik ga een poging wagen om -aan de hand van de agenda van Provinciale Staten van 7 december 2018- inzicht te geven in provinciale taken.

Aan Provinciale Staten werd gevraagd te besluiten over de oprichting van het Erfgoedhuis. De huidige Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) groeit dan uit tot het Erfgoedhuis. Vrijwilligers(organisaties) die een relatie hebben met cultureel erfgoed kunnen in het Erfgoedhuis kennis delen, zorgen voor behoud van de kennis, elkaar ontmoeten en samenwerken. Dit onderwerp is een voorbeeld van een provinciale taak op het gebied van cultuur en samenleving.

De Beleidsnota Natuurwetgeving vormt het kader voor soortenbescherming/- beleid, faunabeleid en gebiedsbescherming. In deze nota staan uitgangspunten voor onder andere beheer en schadebestrijding, jacht, exoten en verwilderde dieren. De vaststelling van deze nota kunnen we scharen onder provinciale milieutaken.

Ook stond de veerverbinding Vlissingen-Breskens op de agenda. Voorgesteld werd de huidige dienstregeling tot 2024 te handhaven, de veerverbinding tot 2024 bij de huidige Westerschelde Ferry BV te continueren en te onderschrijven dat de veerverbinding het algemeen belang dient. Dit onderwerp raakt meerdere provinciale verantwoordelijkheden: “(openbaar) vervoer” en “economie, agrarische zaken, recreatie en vervoer”.

Niet geïllustreerd met een concreet agendapunt –maar zeker wel belangrijk- is de provinciale zorg voor de ruimtelijke ordening (indelen van de beschikbare ruimte in de provincie). De provincie maakt kaders waar wegen, spoorweg- en scheepvaart-verbindingen, woon- en industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen.

De diversiteit aan onderwerpen blijkt ook uit de beantwoording van schriftelijke vragen. Zo zijn vragen van de SP over opleidingen van Connexxion chauffeurs van een antwoord voorzien. Dit geldt ook voor de vragen van het CDA over de mogelijke komst naar Zeeland van de politieopleiding en de SGP vragen over financiële compensatie voor particuliere grondeigenaren op wiens grond chemisch (drugs)afval is gedumpt .

In vogelvlucht heb ik een paar provinciale taken aangestipt. Niet met de intentie om volledig te zijn maar om jullie als lezers mee te nemen in de diversiteit van de provinciale politiek. Ik neem mij voor dit vaker te doen!

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Op weg naar Provinciale Staten. Nog een paar maanden en dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Langzaam aan zie ik rond mij heen de voorbereidingen starten. Verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn vastgesteld en de campagnes krijgen stukje bij beetje vorm. Voor de PvdA sta ik op de derde plaats. Daar ben ik best trots op.

Meer over Corina van der Vliet-Hart