Door Corina van der Vliet-Hart op 4 september 2015

Loslaten details

Tijdens de raadsvergadering van 3 september 2015 heb ik namens onze fractie een amendement ingediend met de intentie om als raad niet te verzanden in allerlei details. Wij vinden dat de raad de kaders, de visie en het budget beschikbaar stelt en dat de uitvoering een verantwoordelijkheid is van het college van B&W c.q. de wethouder.

Wij waren verbaasd dat, met uitzondering van D66 (mede indiener) en SP (ondersteunend), de overige politieke partijen het amendement overbodig vonden. Waarom de touwtjes allemaal zo strak in handen willen blijven houden? De uitvoering ligt toch bij het college en daar dienen te toch op voorhand vertrouwen in te hebben?

Wat was het geval? Het college heeft een bestuursopdracht geformuleerd in het kader van het sociaal domein. Vele rijkstaken zijn inmiddels overgeheveld naar de gemeenten. Aan de gemeente de taak om een nieuwe invulling te geven aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: omzien naar elkaar, iets voor elkaar willen en kunnen betekenen (aangeduid als participatiesamenleving). Nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven/projecten van organisaties en inwoners om hier op Schouwen-Duiveland vorm aan te geven zijn van harte welkom. Zelfs zo welkom dat de gemeente de meest kansrijke/vernieuwende initiatieven wil faciliteren (met menskracht, met geld). De raad wil het aantal te faciliteren experimenten bepalen op twee. Wij vinden dat onzin. Er kan een experiment zijn dat met kop en schouders boven de andere experimenten uit steekt en onze volledige ondersteuning verdient. Het kan ook zijn dat meerdere (kleinere) ideeën ondersteuning verdienen. Waarom zo vastpinnen op het aantal van twee? En waarom twee? Laat als raad deze details s.v.p. los; dit hoort bij de vrijheid van uitvoering door het college.

Wethouder Van den Bos vond het amendement overbodig en zei toe af te wijken van het concrete aantal als de praktijk daar aanleiding toe geeft. Namens het college gaf hij de raad het advies om het amendement niet aan te nemen.  De meerderheid van de raad kon zich vinden in de toezegging van de wethouder. Toch blijft het gek; een bestuursopdracht vaststellen waarbij de meerderheid van de raad er vooraf al mee akkoord gaat dat bij de uitvoering afgeweken wordt van de details. Nogmaals, de PvdA-fractie blijft pleiten voor het loslaten van deze details!

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart