14 maart 2016

Ledenvergadering 19 maart

Op zaterdag 19 maart is er een Algemene Leden Vergadering van de afdeling Schouwen-Duiveland.

Wij nodigen de leden uit tot het bijwonen van deze ALV op die duurt van 10.00 tot 12.00 uur in Brugzicht, Scheldestraat 5, 4301 VA Zierikzee

Brugzicht is een tehuis voor Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer zestig mensen krijgen in Brugzicht dagelijks ondersteuning bij hun dagactiviteiten. In verschillende groepen wordt er ingespeeld op de vraag van de cliënt.

Na het huishoudelijk gedeelte van 10.00 tot ongeveer 11.00 uur zal Geertjan de Bruijne ons iets vertellen over de gang van zaken in Brugzicht en ons door het gebouw rondleiden.

Agenda

1. Opening door voorzitter Piet Polderman

2. Vaststellen voorliggende agenda

3. Notulen ALV van 11 april 2015

4. Jaarverslag 2015 door het bestuur

5. Financieel jaarverslag 2015 door de penningmeester

a. jaarrekening

b. begroting 2016

c. verslag van de kascontrolecommissie

d. benoemen nieuwe kascontrolecommissie

6. Bestuursverkiezing

Afgetreden zijn Anne van Mil en Dick van der Graaf

Kandidaat bestuurslid: Wijnand Renden

7. Verkiezing congres- en gewestelijke afgevaardigde

8. Fractiejaarverslag 2015

9. Werkplan 2016

10. 1 mei viering

11. Verslag over ‘drie partijenoverleg’ door de fractie

12. Wat verder ter tafel komt, rondvraag

13. Sluiting