Door Corina van der Vliet-Hart op 28 november 2015

Jeugd en jongeren

Jeugd en jongeren: preventie, toezicht en handhaving. Preventie is bij uitstek belangrijk om problematiek bij jeugd en jongeren te voorkomen, om contacten met de Schouwen-Duivelandse jeugd en jongeren op te bouwen en om te achterhalen wat de doelgroep bezig houdt en nodig heeft.

Wij beseffen dat toezicht en zelfs handhavend optreden niet kan ontbreken; het is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onze fractie wil we daar meer inzicht in krijgen. Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering van 26 november 2015 een motie ingediend over preventie, toezicht en handhaving op het gebied van jeugd en jongeren. Wij willen graag beschikken over een notitie waaruit blijkt welke “balans” het meest wenselijk c.q. noodzakelijk is tussen preventie, toezicht en handhaving. En dan kan de meest wenselijke c.q. noodzakelijke verhouding afgezet worden tegen de huidige situatie. Vragen als: hebben we voldoende formatie jongerenwerk, zijn de verantwoordelijkheden tussen preventieve en handhavende functionarissen duidelijk, wat ontbreekt op Schouwen-Duiveland of is alles juist goed geregeld. We hebben het college van B&W gevraagd de notitie te laten opstellen door het Jeugd Preventie Overleg (JPO). Hierin zitten de belangrijkste partners aan tafel en kan een integraal document worden opgesteld. Juist aan die integraliteit hechten wij grote waarde.

Het college gaf aan de motie ‘aan te raden’. Wel met de opmerking dat de raad nog geïnformeerd wordt over de termijn waarbinnen de notitie verwacht kan worden. Wij hebben het college gevraagd de notitie ruim voor het opstellen van de Programmabegroting 2017 klaar te hebben. Dat is toegezegd.

De motie werd mede ingediend namens de SP en VVD. De raad heeft de motie unaniem aangenomen.

 

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

SOLIDAIR SCHOUWEN-DUIVELAND betekent voor mij…. …dat er op Schouwen-Duiveland gelijke kansen zijn voor iedereen; …dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze gemeente wonen, werken, sporten, ontspannen, recreëren en naar school gaan; …dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is; …dat extra zorg, ondersteuning en stimulans geboden wordt aan mensen die dit

Meer over Corina van der Vliet-Hart