Door Corina van der Vliet-Hart op 16 november 2014

Inhoud versus tijdsdruk

Als ik goed heb geteld zijn er tijdens de begrotingsvergadering 7 amendementen en 13 moties ingebracht. Een respectabel aantal dat in vogelvlucht behandeld is. De tijdsdruk c.q het vergaderschema kwam volgens mij de inhoudelijke discussie niet ten goede. Dit roept bij mij de vraag op of dat allemaal nodig is.

Waarom worden zo veel  amendementen en moties ingediend? Is sprake van een hoge scoringsdrang? Zorgen dat je als partij even goed in beeld bent met de hoop dat dit positieve media aandacht geeft? Of  zie ik het nu te negatief en zit er echt een gemeende inhoudelijke redenatie achter?

Uitgaande van het positieve in de mens ga ik uit van dit laatste.  Maar als je als fractie een gedegen inhoudelijke discussie wenst, wanneer je in gezamenlijkheid hier een mening over wil vormen, is dan de begrotingsraad wel de juiste vergadering? De ingediende moties kunnen het hele jaar worden ingediend (motie vreemd aan de orde van de dag). Dat biedt meer ruimte voor het gezamenlijk aangaan van het gesprek en dit komt naar mijn mening de besluitvorming ten goede. Om mijn theoretische benadering meer concreet te maken hier een voorbeeld: tijdens de begrotingsvergadering kwam de CU met het amendement om te komen tot het predicaat “Hartveilig wonen” op Schouwen-Duiveland. Kort gezegd komt het er op neer dat, in nauwe samenwerking met het Rode Kruis Duvelant en Schouwen-Zierikzee, een plan wordt ontwikkeld en uitgevoerd waardoor meer mensen kunnen reanimeren hetgeen de overlevingskansen van anderen  vergroot. Het amendement werd unaniem, dus ook door onze fractie, ondersteund. De intentie van dit amendement is een juiste. De inhoudelijke discussie was echter minimaal. De beantwoording van onze vragen hoe de financiële middelen concreet worden ingezet, hoe de middelen worden gedekt (we praten over maximaal € 48.000,- verdeeld over 5 kalenderjaren) en hoe dit project zich verhoudt tot huidige initiatieven (denk b.v. aan het project vrijwillige burenhulp in Poortambacht) kwam niet goed uit de verf. Laat staan dat tijd beschikbaar was om het te hebben over het recht om te mogen sterven. Niet iedereen wil immers gereanimeerd worden. Dat werd nog eens duidelijk toen ik na afloop van de begrotingsvergadering even rustig tv ging kijken. In een praatprogramma kwam een man aan het woord die op zijn borst de woorden “niet reanimeren” had getatoeëerd. Die man had daar goed over nagedacht en zijn persoonlijke wens op zijn lichaam aangebracht zodat behulpzame burgers en hulpverleners zijn wens kunnen respecteren (even los van de discussie hoe moeilijk dit voor de betreffende burger of hulpverlener zal zijn omdat een ieder de innerlijke drang heeft om levens te redden).

Waar het mij om gaat is dat we als raadsleden/fracties kritisch blijven nadenken over het moment van indienen van moties en amendementen. Lang niet alle moties en amendementen hadden immers een directe link met de begroting 2015. Dan zijn er tal van andere momenten om aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen. Momenten waar onder minder tijdsdruk gezamenlijk gesproken kan worden over de inhoud, de consequenties en de voor- en nadelen. Dan voeden we elkaar, houden elkaar kritisch en komen we in gezamenlijkheid tot de beste besluiten.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart