Door Corina van der Vliet-Hart op 24 september 2014

Decentralisatie jeugdzorg

Net als bij alle andere gemeenten is de gemeente Schouwen-Duiveland druk bezig met de vormgeving van de decentralisaties. De decentralisaties omvatten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdzorg. In dit stukje beperk ik mij tot de Jeugdzorg.
Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten waren al verantwoordelijk voor b.v. de jeugdgezondheidszorg en het preventief jeugdbeleid. Vanaf 1 januari 2015 komen ook de andere vormen van jeugdhulp daarbij zoals gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering en jeugdbescherming. Het is naar mijn mening een megaklus maar het gaat de gemeente Schouwen-Duiveland zeker lukken om alles op tijd af te hebben. En greep uit dat ‘alles’ versta ik: de inkoop van de jeugdzorg, de vaststelling van de verordeningen en de toegang tot de jeugdzorg.


Inkoop: de inkoop van de jeugdzorg regelen de Zeeuwse gemeenten gezamenlijk. Hiervoor is een structuur gemaakt als aparte ‘poot’ binnen de GGD Zeeland. Ik ben het eens met deze gezamenlijke inkoop omdat het niet te doen is om als individuele gemeente de inkoop te regelen. Wist u dat op dit moment sprake is van ruim 70 aanbieders van jeugdhulp en dat dit aantal eigenlijk nog hoger ligt omdat enkele aanbieders de belangen behartigen van meerdere, meestal kleine, aanbieders? Het aantal zet mij wel aan het denken. Is hier geen sprake van overlap aan hulpverlening? Ik verwacht dat de komende tijd de hulpaanbieders elkaar steeds meer gaan opzoeken en samenwerking of fusies aangaan.
Verordening: in de verordening regelt de gemeenteraad op welke wijze individuele en collectieve voorzieningen worden toegekend, de wijze van toegang naar deze vormen van jeugdhulp en de omvang van het budget. Waar wij als PvdA de verordening op toetsen is dat jeugdhulp bereikbaar blijft (lage drempel), dat de hulp tijdig beschikbaar is en dat gewerkt wordt via het principe één gezin, één plan en één regisseur. Dat hulpverlening nodig is staat wat mij betreft niet ter discussie maar de aandacht dient zeker ook te liggen op het voorkomen dat hulpverlening noodzakelijk is. Het blijven investeren in preventie is belangrijk. Ik ga graag het gesprek aan om te bekijken of het huidige gemeentelijke preventief (jeugd)beleid voldoende is of dat juist sprake dient te zijn van een extra investering of een andere wijze van inzet. Ook hier is geldt: voorkomen is beter dan genezen.
Toegang: de toegang tot de jeugdzorg wordt aangehaakt aan het huidige Centrum Jeugd en Gezin. Het voert te ver om dit helemaal uit te leggen maar heel kort wordt vanuit meerdere disciplines beoordeeld welke hulpvraag er ligt, door welke organisatie de hulpvraag wordt opgepakt en vindt een periodieke terugkoppeling plaats over de voortgang. Op zich ziet de procedure er naar mijn mening goed uit. Belangrijk is wel dat geen sprake is concurrentie maar juist van een goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleners en dat de toegang geen log apparaat wordt maar juist flexibel. Aan het investeren in een nauwe (vertrouwens)relatie met de bestaande zorgstructuren binnen het basis- en middelbaar onderwijs dient naar mijn overtuiging hoge prioriteit te worden toegekend.
De bedoeling was een kort stukje voor u als lezer te schrijven maar de decentralisatie van de Jeugdhulp krijg ik niet beknopter op papier. En dan te weten dat dit nog maar onderdelen zijn van de hele klus die geklaard dient te worden. Ik kan dus niet anders concluderen als: wordt vervolgd!

 

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart