Door Petri d’Anjou-Lems op 1 april 2017

De Zeeuwse kustvisie

In maart stond de Zeeuwse (concept) kustvisie op de agenda voor commissie en raad. Onze fractie is over het algemeen blij met dit document en ook met de kritische opstelling van het college zoals die uit het raadsvoorstel blijkt. Voor de PvdA fractie zijn er twee belangrijke aandachtspunten.

Ten eerste, en dat zal niemand verbazen, het begrip ‘pijplijnproject’. Het plan Brouwerseiland zou hieronder vallen. Volgens de definitie uit de ‘Notitie overgangsbeleid’ betekent dat één of meerdere partijen (in dit geval de gemeente S-D) zich voor 1 juli 2016 aan het plan heeft gecommitteerd. Wij zijn van mening dat het plan Brouwereiland zo controversieel is en zo afwijkt van de kustvisie dat het plan alsnog getoetst moet worden aan de criteria van de kustvisie. We hebben hiervoor een amendement ingediend samen met de fracties van Alert, D66 en SP. Helaas haalde het amendement geen meerderheid.

Ten tweede: we kennen natuurstranden en recreatiestranden. Wij zouden graag zien dat de begrenzing van natuurstrand ter hoogte van het Verklikkerstrand in oostelijke richting op zou schuiven. De begrenzing ligt nu aan de zuidwestzijde van het Duinhoevepad. Wij stellen voor om die in oostelijke richting op te schuiven tot iets zuidwestelijk van de strandovergang van het Watergat. We hebben daarvoor de volgende argumenten: Het nu niet als natuurstrand begrensde deel van het Verklikkerstrand behoort tot de mooiste natuurstranden van Zuidwest-Nederland, waar alle stadia van spontane duinontwikkeling heel goed ontwikkeld voorkomen. Aan de zeezijde is sprake van aangroei van strand, met rustplaatsen voor zeehonden die ook voor de recreant goed zichtbaar zijn. Sinds enkele jaren komen er ook kleine mosselbankjes voor, waar veel vogels foerageren. Op het strand vindt je mooie duinvalleien, maar veel bijzondere plantensoorten. Hier komt bijvoorbeeld ook de boomkikker voor.
Het college heeft hierop uitgebreid gereageerd en toegezegd dat dit in de herijking van de strandvisie zal worden aangepast. Daar zijn we blij mee.

Een toelichting: ‘Omdat het in deze geen bevoegdheid van de provincie betreft, heeft het indienen van een formeel bespreekpunt om de begrenzing van het dynamische gebied te verschuiven richting Watergat geen toegevoegde waarde. Het ligt dan eerder op de weg om Rijkswaterstaat (de Minister) te wijzen op deze (logischerwijs) aanpassing van de begrenzing van het gebied dynamisch kustbeheer. Overigens is de begrenzing ambtelijk al wel met de provincie besproken (in het kader van de ambtshalve opmerkingen op de Kustvisie) en is bij de provincie inmiddels bekend dat ook de natuurorganisaties deze wens hebben. De uiteindelijke aanwijzingsbevoegdheid ligt echter nogmaals bij het Ministerie.’

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems