De jaarlijkse begrotingsvergadering

10 november 2017

Het college van B&W heeft de begroting voor de jaren 2018-2021 aan de gemeenteraad aangeboden.
Onze fractie reageerde daarop in de algemene beschouwingen: Algemene beschouwingen PvdA nov 2017 Definitief

Een terugblik op begrotingsvergadering.

Het was intensieve maar interessante week: de week van de begrotingsvergadering. De vergadering werd gesplitst in twee delen: op maandag de algemene beschouwingen en het indienen van amendementen en moties; op donderdag het debat en de besluitvorming. En er werden tal van amendementen en moties ingediend. Als wij goed geteld hebben rond de 30! Extreem veel. Het gevaar ontstaat dat onvoldoende aandacht voor de behandeling van de wijzigingsvoorstellen beschikbaar is. Het openbare debat, het meest belangrijke onderdeel, komt onder spanning te staan van de tijd. Dat betreuren wij. De aandacht die de SP heeft gevraagd om nog eens kritisch te kijken naar de opzet van de begrotingsvergadering hebben wij dan ook gesteund.

Het voert veel te ver om hier alle amendementen en moties te behandelen. We pakken er een paar uit:

  • Subsidiëring van de Natuur en Milieu Educatie (NME): is voor de komende drie jaar zeker gesteld. In die drie jaar krijgt het NME de kans om te werken aan een toekomstvisie en de verdere financiering. Ook kunnen de medewerkers van het NME nu uitbetaald worden conform de COA. Wij zijn mede indieners geweest van dit amendement. Het amendement is aangenomen. NME: gefeliciteerd en succes met de nadere uitwerking. Ook in de toekomst kan het NME op onze steun rekenen.
  • Structureel geld voor uitvoering van stads- en dorpsplannen: in de jaren 2019, 2020 en 2021 wordt geld opzij gezet voor de uitvoering van plannen vanuit de stads- en dorpsvisies. Dit initiatief van LSD hebben wij ondersteund. De plannen nemen wij serieus en dan is het goed om geld achter de hand te hebben.
  • Onderzoek naar muziekonderwijs: dat muziekonderwijs voor Schouwen-Duiveland behouden en bereikbaar dient te zijn staat voor ons als PvdA absoluut niet ter discussie. Bij andere fracties (eerst LSD en nu de VVD) bestaat het idee dat het muziekonderwijs anders (lees: goedkoper) uitgevoerd kan worden. Gevraagd wordt om een nader onderzoek. Met dit onderzoek hebben wij ingestemd, het is belangrijk dat de feiten op tafel komen en deze steeds oplaaiende discussie wordt afgerond.
  • Deelname Zeeuws Klimaat Fonds: vanuit dit fonds wordt bijgedragen aan duurzame energieprojecten. Het fonds heeft over de jaren 2016 en 2017 meer dan € 22.000 bijgedragen aan projecten in onze gemeente. Het college wordt gevraagd begin volgend jaar met een voorstel te komen om als gemeente aan dit fonds deel te nemen. Dit VVD initiatief hebben wij ondersteund.
  • Draaipremie voor molens: op initiatief van Alert! Gaat het college onderzoeken of de door de provincie per 2018 beëindigde draaipremieregeling voor vrijwillige molenaars op een gelijkwaardige manier door de gemeente kan worden opgepakt. Wij hebben deze motie ondersteund.
  • Hondenbelasting: op de valreep kwam de SP nog met het amendement waarin het college wordt verzocht een voorstel voor te bereiden over de afschaffing van de hondenbelasting. Dit voorstel wordt in de decembervergadering ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Wij hebben dit ondersteund maar willen op voorhand al aangegeven dat wij zeer kritisch staan tegenover de afschaffing van de hondenbelasting zonder dat wordt voorgesteld hoe we deze gederfde inkomsten dan gaan opvangen. Ten laste van de algemene middelen betekent een aanslag op de investeringsruimte waar wij als PvdA juist zoveel waarde aan hechten. (denk al alle toekomstplannen zoals basisscholen, duurzaamheid, brandweerkazerne, sportpark Westhoek maar ook aan de risico’s die we lopen als het gaat om kortingen op de rijksbijdragen). Wij willen graag dat meerdere opties in het collegevoorstel worden uitgewerkt, b.v. een verlaging van het tarief hondenbelasting, uitgaan van een kostendekkend belastingtarief, verrekening met een gelijktijdige verhoging van een andere inkomstenbron. De behandeling van dit amendement was zo’n voorbeeld waar onder tijdsdruk niet serieus het debat is gevoerd, sterker nog: er wat totaal geen sprake van een debat! Maar geen nood, dat doen we dan in de decembervergadering.