Commissie samenleving en bestuur december 2017

Door Corina van der Vliet-Hart op 10 december 2017

De laatste commissievergadering in de huidige vergaderstructuur. Vanaf 1 januari 2018 gaan we wekelijks vergaderen. Op bijna iedere donderdagavond bestaat de vergadering dan kort gezegd uit drie delen: Beeldvormend (informatief, vragen stellen), Oordeelsvormend (het onderlinge debat, zeg maar de huidige commissievergadering) en Besluitvormend (het nemen van besluiten, de raadsvergadering). Het zogenaamde BOB-model. Doel is om meer interactie te krijgen met de inwoners, organisaties en bedrijven en qua tijd een snellere besluitvorming. Maar, zoals we al schreven, in deze decembermaand nog een ‘gewone’ commissievergadering en een ‘gewone’ raadsvergadering.

Hieronder een samenvatting van de commissievergadering.

Handhavingsplan Alcohol 2018-2021.
Het gebruik van alcohol (een van de meest gebruikte genotsmiddelen in ons land) is sociaal en economisch diep geworteld in onze samenleving. Dat hebben we in het begin van deze raadsperiode wel gemerkt: ons voorstel om geen alcoholhoudende dranken te schenken na afloop van commissie- en raadsvergaderingen werd toen door een overgrote meerderheid van de raad met duidelijke bewoordingen van tafel geveegd. Een voorbeeld dat we niet mogen tornen aan de bestaande sociale gewoonte om na afloop van vergaderingen alcohol te nuttigen…

Wij kunnen met het plan instemmen. Onze voorkeur gaat uit naar voorlichting, informatie en educatie maar wij zijn ook realistisch en snappen dat handhavend optreden noodzakelijk is.

Armoedebestrijding bij kinderen.
Wij hebben benadrukt dat bij de bestrijding van armoede onder kinderen gekeken moet worden naar de gehele situatie van het gezin. Kinderen die opgroeien in armoede merken continue dat hun ouders/verzorgers veel aan hun hoofd hebben doordat ze niet weten hoe ze de financiële eindjes aan elkaar moeten knoppen. Dit heeft zijn weerslag op het opgroeien van de kinderen. Ook hebben wij aangegeven dat het gebruik maken van financiële regelingen zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Goede doorverwijzing, eenvoudige aanvraagprocedures en de mogelijkheden goed in kaart brengen.
Deze aanbevelingen vormen ook onderdeel van het recent door de Ombudsvrouw uitgebrachte rapport “Alle kinderen glansrijk”. De wethouder heeft toegezegd onze opmerkingen te betrekken bij het volgende jaar op te stellen beleid.

Hondenbelasting.
Komt er nu wel of geen meerderheid in de raad om de hondenbelasting af te schaffen? Het is en blijft een lastige. De inkomsten van de hondenbelasting komen ten gunste van de algemene inkomsten van de gemeente, hierdoor dragen hondenbezitters meer bij aan de algemene middelen dan niet-hondenbezitters. Een onevenredigheid. Maar, er worden ook kosten gemaakt voor de hondenbezitters. Overeenstemming krijgen over de omvang van deze kosten en daar het tarief hondenbelasting op afstemmen zou naar onze mening het mooiste zijn. Het blijkt echter lastig om de eensgezindheid te krijgen over de omvang van deze kosten. Daarom hebben wij aangegeven te willen meedenken om de hondenbelasting in fases af te schaffen waarbij begonnen wordt met een verlaging van het tarief met ingang van 2019. De SP heeft in de raadsperiode altijd fanatiek gepleit voor volledige afschaffing. We wachten af met welk voorstel de SP tijdens de raad gaat komen.

Kostendekkendheid leges grote commerciële evenementen.
Wij zijn voorstander van het invoeren van kostendekkendheid van leges bij grote commerciële evenementen. Het zichtbaar maken geeft duidelijkheid en transparantie. In onze gemeente hebben we één ‘groot commercieel evenement’: Concert At Sea (CAS). Het college stelt voor de in rekening gebrachte leges via sponsoring of subsidiëring ‘terug te geven’ aan de organisatie van CAS. Wij zijn voorstander om de kostendekkende van de leges en sponsoring niet aan elkaar te koppelen. Het college kan natuurlijk over sponsoring in overleg gaan met de CAS-organisatie, CAS heeft naar onze mening grote (PR)waarde voor onze gemeente.

 

Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet-Hart

Wie ben ik? Ik ben Corina van der Vliet-Hart, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle als Coördinator Dienstverlening. In mijn vrije tijd wandel ik met de honden, kijk ik graag naar sport en vind ik het leuk om te schrijven en te tekenen. In de

Meer over Corina van der Vliet-Hart