Door Petri d’Anjou-Lems op 27 juni 2017

Bestemmingsplan Brouwerseiland

Donderdag 29 juni staat de vaststelling van het bestemmingsplan Brouwerseiland op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad instemt met het voorstel van het college ziet het er wel heel slecht uit voor alle liefhebbers van de Brouwersdam …

Samen met de fracties van Alert, SP en D66 zullen wij een amendement indienen waarmee we willen bereiken dat er nu nog geen besluit wordt genomen, maar dat dat pas gebeurt wanneer er duidelijkheid en zekerheid is over drie belangrijke aspecten:

  1. Wat de meest optimale locatie is voor een extra doorlaat in de Brouwersdam, al dan niet met daarin opgenomen waterkrachtturbines.
  2. Overeenstemming over de compensatielocaties voor de windsurfers en ligplaatsen voor de recreatievaart, ook in relatie met de integrale studie voor de doorlaat.
  3. Wat een realistische verwachting is met betrekking tot de economische impuls en dan met name de nieuwe werkgelegenheid, de extra bestedingen binnen onze gemeente en het verdringingseffect bij bestaande recreatiebedrijven.

Toelichting:

– Voor de verbetering van de waterkwaliteit en de natuurwaarden in de Grevelingen is een extra doorlaat in de Brouwersdam noodzakelijk.
– De ideale plek voor deze doorlaat is, rekening houdend met bestaande stroomgeulen, met de natuur en met de recreatiesector, zeer waarschijnlijk ter hoogte van het geplande Brouwerseiland.
– Voor de compensatielocaties voor de windsurfers is er nog geen overeenstemming tussen partijen
– Ook voor de compensatielocaties voor de ligplaatsen voor de recreatievaart is er nog geen overeenstemming. Gebleken is dat aan alle tot nu toe verkende mogelijkheden bezwaren kleven en een definitieve oplossing is nog niet in beeld. De planning is dat het dagelijks bestuur van Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta pas in oktober 2017 een besluit neemt over de compensatie van de ligplaatsen.
– Er is verschil van mening over het te verwachten werkgelegenheidseffect van de realisatie van Brouwerseiland, waarbij de beschikbare rapporten grote verschillen aangeven.
– Als blijkt dat de beste locatie voor een extra doorlaat inderdaad ter hoogte van het geplande Brouwerseiland is, nemen we een groot risico door nu al het bestemmingsplan vast te stellen. De noodzakelijke doorlaat zal dan op een andere locatie moeten worden aangelegd, wat mogelijk grote nadelen heeft zowel financieel als voor de natuur van de voordelta en voor de recreatiesector.
– Om de optie waterkrachtenergie gelijktijdig te realiseren met de doorlaat, is het voor de efficiency en doelmatigheid veel verstandiger om dit integraal mee te nemen in de studie voor een doorlaat.
– Ook de compensatielocaties voor de ligplaatsen zijn afhankelijk van de uitkomsten van de integrale doorlaat studie.
– Als er zonder overeenstemming over de compensatie voor windsurfers en ligplaatsen ingestemd wordt met dit plan handelt de gemeenteraad in strijd met het eerder door deze raad op 27 mei 2010 aangenomen amendement en de op 30 april 2016 aangenomen motie. Bovendien is het dan vrijwel zeker dat belanghebbenden juridische procedures zullen starten.
– Volgens de indienende fracties neemt de raad op grond van bovenstaande feiten een onaanvaardbaar groot risico als er nu besloten wordt om het bestemmingsplan Brouwerseiland vast te stellen.

Raadsleden of fracties die nu twijfelen kunnen door met dit amendement in te stemmen in elk geval een betere afweging maken als alle belangrijke informatie beschikbaar is.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems