Door Petri d’Anjou-Lems op 8 november 2015

Begrotingsvergadering 12 november

Donderdag 12 november is de jaarlijkse begrotingsvergadering waarin de begroting voor de komende jaren wordt vastgesteld.
Onze fractie heeft uiteraard de voorgestelde programmabegroting bestudeerd en reageert daar op in de: Algemene beschouwingen PvdA nov 2015

Hieronder een verkorte versie:

De begroting is sluitend maar dat kan alleen doordat we de komende jaren een beroep doen op onze reserves. Dat moeten we ons wel realiseren.
Het college schrijft dat het de nodige inspanningen zal vergen om ook de komende jaren een sluitende meerjarenbegroting te kunnen voortzetten maar maakt daarbij gelukkig ook de relativerende opmerking dat deze inspanningen in het niet vallen vergeleken bij de problemen die zich mondiaal voordoen.
Met betrekking tot de opvang van vluchtelingen schrijft het college: “Waar nodig zullen wij in goed overleg met u en onze burgers onze verantwoordelijkheid nemen.” De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat we onze verantwoordelijkheid nemen. De woorden ‘waar nodig’ mogen er van ons wel uit, want dat het nodig is weten we.
De Schouwen-Duivelandse samenleving heeft aangetoond dat onze gastvrijheid zich niet beperkt tot vakantiegasten. De crisis-noodopvang vorige maand was door de gemeente goed georganiseerd en heel veel vrijwilligers boden hulp aan. Daar kunnen we trots op zijn.
Wat ons betreft kan Schouwen-Duiveland zich wel meer proactief opstellen naar het COA met betrekking tot langdurige opvang van vluchtelingen.

Veiligheid en integrale handhaving:

De onlangs naar de raad gestuurde ‘Startnotitie Project opwaardering Toezicht en Handhaving’ heeft bij onze fractie nogal wat vragen opgeroepen. Met name over de samenhang tussen handhaving en het jongerenwerk. Wij stellen voor om te komen tot een integrale visie en aanpak.

Verkeer en openbare ruimte:

De cofinanciering van het natransport van het Transferium Renesse is nog onzeker voor 2016. Wanneer wordt dat bekend, en zijn we dan nog op tijd om voor de zomer alles te (re)organiseren?
Het voorterrein van Pontes Campus Cultura zal opnieuw worden ingericht. De huisvesting van de Beatrixschool en de Meie wordt hierbij niet genoemd. Wij gaan er van uit dit integraal zal worden meegenomen bij de plannen voor herinrichting. Is het college dit ook van plan?

Lokale economie en recreatie:

Een goede internettoegang is inmiddels te beschouwen als een basisbehoefte voor inwoners, ondernemers en gasten schrijft het college, en wij zijn het daar mee eens. Met name in het buitengebied laat deze toegang nogal wat te wensen over. Wat ons betreft mag er vaart gezet worden in de verbetering hiervan. Onze fractie vraagt zich af wie hier de regie voert, kan het college ons dat vertellen?
Ons standpunt over het toestaan van slaapstrandhuisjes op onze stranden is inmiddels duidelijk: niet aan beginnen. Laten we zuinig zijn op onze brede lege stranden, die vormen onze allergrootste aantrekkingskracht.

Onderwijs:

Voor ons is het van groot belang dat de diverse vormen van onderwijs blijven voortbestaan en wij verwachten dat het college er alles aan doet om de diversiteit te behouden. Daarvoor is een proactieve en creatieve  houding noodzakelijk.
De fractie van de Partij van de Arbeid hecht ook grote waarde aan voorschoolse voorzieningen en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Wij zouden graag van het college horen of wij op dit moment voldoende instrumenten hebben om de doelgroep te bereiken en of er vanuit het veld een wensenlijstje is. Goed nieuws is dat het Kabinet voor 2016  60 miljoen euro extra beschikbaar heeft voor gemeenten om twee dagdelen per week peuteropvang te financieren voor ouders van peuters die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag of VVE-subsidie. Door deze extra financiële impuls wordt peuteropvang voor alle peuters bereikbaar; wij zijn daar blij mee. Vraag: zijn er al afspraken gemaakt over de inzet van deze extra middelen en, binnen welke termijn kunnen alle peuters gebruik maken van de voorschoolse voorzieningen binnen onze gemeente?

Cultuur en Sport:

Bij de presentatie van de nota ‘Overstag’ bleek dat het college overweegt om activiteiten die alleen ‘ontmoeting’ als doel hebben voortaan in aanmerking te laten komen voor subsidie. Ontmoeten speelt een rol bij het bestrijden van eenzaamheid maar ook bij het vergroten van het eigen netwerk. In het kader van de WMO staat ‘ontmoeten’ met stip op nummer één en wij vinden dit dan ook een positief signaal.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening:

Het college gaat onderzoeken of het project ‘Ruilwinkel’ ondersteund kan worden. Wij staan hier positief tegenover. Zijn er inmiddels meerdere initiatieven in het kader van het sociaal domein?

Milieu:

De Partij van de Arbeid fractie is van mening dat de gemeente het goede voorbeeld moet blijven geven en bedrijven en inwoners moet stimuleren om hun steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente.
De energiecoöperatie ‘Energie werkt’ wordt door de gemeente gefaciliteerd en ondersteund, concrete resultaten worden niet genoemd, zijn die er wel?

Bouwen aan Ruimte:

Een fietsenstalling in het centrum van Zierikzee kan een meerwaarde hebben voor het winkelend publiek. Wij zijn benieuwd naar de invulling van dit plan.

Bestuur:

Het college is van plan om in 2016 te werken aan het ontwerp en de voorbereiding van het invoeren van een netwerksamenleving en netwerkmanagement, en er staat dat dit in 2017 en 18 gerealiseerd zal worden, waarna het college in 2019 wil overgaan tot nazorg.
Het invoeren van een netwerksamenleving en netwerkmanagement vraagt om een cultuuromslag: meedenken, faciliteren en leren loslaten. De Partij van de Arbeid fractie is van mening dat zoiets een groeiproces is dat zeker niet in twee jaar gerealiseerd zal zijn.

 

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems

Petri d’Anjou-Lems, fractievoorzitter. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn voor de Partij van de Arbeid op Schouwen-Duiveland teleurstellend verlopen. Weliswaar haalden we meer stemmen dan in 2014 maar het resultaat was toch dat we van twee naar één zetel gingen. Dat betekent dat ik het enige PvdA-raadslid ben deze periode. Gelukkig word ik daarbij ondersteund door

Meer over Petri d’Anjou-Lems