24 maart 2017

Algemene ledenvergadering 25 maart

De Algemene Ledenvergadering van de afdeling Schouwen-Duiveland van de Partij van de Arbeid is op zaterdag 25 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de Ruilwinkel Zierikzee, locatie voormalige Theo Thijssenschool, Calandweg 1 Zierikzee.

De Ruilwinkel biedt de mogelijkheid om spullen en diensten te ruilen in het kader van duurzaamheid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier leer- en werkervaring opdoen. De locatie dient tevens als ontmoetingsplek.

Na het huishoudelijk gedeelte van 10.00 tot 11.00 uur krijgen wij van 11.00 tot 12.00 uur een toelichting en een rondleiding.

De agenda voor de vergadering:
Opening door voorzitter Piet Polderman
Vaststellen voorliggende agenda
Notulen ALV van 19 maart 2016
Jaarverslag 2016 van het bestuur
Financieel jaarverslag 2016 van de penningmeester
Jaarrekening
Begroting 2017
Verslag van de kascontrolecommissie
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Fractiejaarverslag 2016
Korte terugblik Tweede Kamerverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Sluiting